Metabolic Subtyping of Adrenal Tumors: Prospective Multi-Center Cohort Study in Korea
Eu Jeong Ku, Chaelin Lee (Lee 1), Jaeyoon Shim, Sihoon Lee, Kyoung-Ah Kim, Sang Wan Kim, Yumie Rhee, Hyo-Jeong Kim, Jung Soo Lim, Choon Hee Chung, Sung Wan Chun, Soon-Jib Yoo, Ohk-Hyun Ryu, Ho Chan Cho, A Ram Hong, Chang Ho Ahn, Jung Hee Kim, Man Ho Choi
Endocrinol Metab. 2021;36(5):1131-1141.   Published online 2021 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1149
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and Characteristics of Adrenal Tumors in an Unselected Screening Population
Ying Jing, Jinbo Hu, Rong Luo, Yun Mao, Zhixiao Luo, Mingjun Zhang, Jun Yang, Ying Song, Zhengping Feng, Zhihong Wang, Qingfeng Cheng, Linqiang Ma, Yi Yang, Li Zhong, Zhipeng Du, Yue Wang, Ting Luo, Wenwen He, Yue Sun, Fajin Lv, Qifu Li, Shumin Yang
Annals of Internal Medicine.2022; 175(10): 1383.     CrossRef