Tetrahydrocurcumin Ameliorates Kidney Injury and High Systolic Blood Pressure in High-Fat Diet-Induced Type 2 Diabetic Mice
Weerapon Sangartit, Kyung Bong Ha, Eun Soo Lee, Hong Min Kim, Upa Kukongviriyapan, Eun Young Lee, Choon Hee Chung
Endocrinol Metab. 2021;36(4):810-822.   Published online 2021 Aug 27     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.988
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An examination of the protective effects and molecular mechanisms of curcumin, a polyphenol curcuminoid in diabetic nephropathy
Xiaoyu Zhu, Xingli Xu, Chigang Du, Yanping Su, Lixue Yin, Xiaoqiu Tan, Hui Liu, Yiru Wang, Lei Xu, Xinghua Xu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022; 153: 113438.     CrossRef