The Positive Association between Subclinical Hypothyroidism and Newly-Diagnosed Hypertension Is More Explicit in Female Individuals Younger than 65
Xichang Wang, Haoyu Wang (Wang 1), Li Yan (Yan 1), Lihui Yang (Yang 1), Yuanming Xue, Jing Yang, Yongli Yao, Xulei Tang, Nanwei Tong, Guixia Wang, Jinan Zhang, Youmin Wang, Jianming Ba, Bing Chen, Jianling Du, Lanjie He, Xiaoyang Lai, Yanbo Li, Zhaoli Yan, Eryuan Liao, Chao Liu, Libin Liu, Guijun Qin, Yingfen Qin, Huibiao Quan, Bingyin Shi, Hui Sun, Zhen Ye, Qiao Zhang, Lihui Zhang, Jun Zhu, Mei Zhu, Yongze Li, Weiping Teng, Zhongyan Shan
Endocrinol Metab. 2021;36(4):778-789.   Published online 2021 Aug 10     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1101
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gender-Specific Associations Between Metabolic Disorders and Thyroid Nodules: A Cross-Sectional Population-Based Study from China
Fan Zhang, Di Teng, Nanwei Tong, Guixia Wang, Yongze Li, Xiaohui Yu, Zhongyan Shan, Weiping Teng
Thyroid.2022; 32(5): 571.     CrossRef
Effect of Levothyroxine Supplementation on the Cardiac Morphology and Function in Patients With Subclinical Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-analysis
Xichang Wang, Haoyu Wang, Qiuxian Li, Ping Wang, Yumin Xing, Fan Zhang, Jiashu Li, Zhongyan Shan
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2022; 107(9): 2674.     CrossRef