Prevalence and Annual Incidence of Thyroid Disease in Korea from 2006 to 2015: A Nationwide Population-Based Cohort Study
Hyemi Kwon (Kwon H), Jin-hyung Jung (Jung Jh), Kyung-Do Han (Han KD), Yong-Gyu Park (Park YG), Jung-Hwan Cho (Cho JH), Da Young Lee (Lee DY), Ji Min Han (Han JM), Se Eun Park (Park SE), Eun-Jung Rhee (Rhee EJ), Won-Young Lee (Lee WY)
Endocrinol Metab. 2018;33(2):260-267.   Published online 2018 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2018.33.2.260
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of the status of treatment of benign thyroid diseases — a public health problem aggravated in the COVID-19 pandemic era
Giulianno Molina Melo, Antonio José Gonçalves, Fernando Walder, Carolina Ferraz, Murilo Catafesta Neves, Marcio Abrahão, Onivaldo Cervantes
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology.2022; 88(6): 982.     CrossRef
Graves’ disease and the risk of Parkinson’s disease: a Korean population-based study
Yoon Young Cho, Bongseong Kim, Dong Wook Shin, Jinyoung Youn, Ji Oh Mok, Chul-Hee Kim, Sun Wook Kim, Jae Hoon Chung, Kyungdo Han, Tae Hyuk Kim
Brain Communications.2022;[Epub]     CrossRef
Graves’ Disease and the Risk of End-Stage Renal Disease: A Korean Population-Based Study
Yoon Young Cho, Bongseong Kim, Dong Wook Shin, Hye Ryoun Jang, Bo-Yeon Kim, Chan-Hee Jung, Jae Hyeon Kim, Sun Wook Kim, Jae Hoon Chung, Kyungdo Han, Tae Hyuk Kim
Endocrinology and Metabolism.2022; 37(2): 281.     CrossRef
Incidence of hypothyroidism after treatment for breast cancer: A Korean population-based study
Jongmoo Park, Choongrak Kim, Yongkan Ki, Wontaek Kim, Jiho Nam, Donghyun Kim, Dahl Park, Hosang Jeon, Dong Woon Kim, Ji Hyeon Joo, Claudio Andaloro
PLOS ONE.2022; 17(6): e0269893.     CrossRef
Genome-wide association study of hyperthyroidism based on electronic medical record from Taiwan
Ting-Yuan Liu, Wen-Ling Liao, Tzu-Yuan Wang, Chia-Jung Chan, Jan-Gowth Chang, Yu-Chia Chen, Hsing-Fang Lu, Hsien-Hui Yang, Shih-Yin Chen, Fuu-Jen Tsai
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Graves’ disease, its treatments, and the risk of atrial fibrillation: A Korean population-based study
Yoon Young Cho, Bongseong Kim, Dughyun Choi, Chul-Hee Kim, Dong Wook Shin, Jee Soo Kim, Seung-Jung Park, Sun Wook Kim, Jae Hoon Chung, Kyungdo Han, Tae Hyuk Kim
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Risk of autoimmune diseases in recurrent aphthous ulcer patients: A nationwide population study
Young Chan Lee, Su Jin Jeong, Young‐Gyu Eun, Ran Song, In‐Hwan Oh
Oral Diseases.2021; 27(6): 1443.     CrossRef
Hyperthyroidism Prevalence in China After Universal Salt Iodization
Chuyuan Wang, Yongze Li, Di Teng, Xiaoguang Shi, Jianming Ba, Bing Chen, Jianling Du, Lanjie He, Xiaoyang Lai, Yanbo Li, Haiyi Chi, Eryuan Liao, Chao Liu, Libin Liu, Guijun Qin, Yingfen Qin, Huibiao Quan, Bingyin Shi, Hui Sun, Xulei Tang, Nanwei Tong, Gui
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef
Comorbidity network analysis related to obesity in middle-aged and older adults: findings from Korean population-based survey data
Hye Ah Lee, Hyesook Park
Epidemiology and Health.2021; 43: e2021018.     CrossRef
Prevalence of Hyperthyroidism and Hypothyroidism and its Correlation with Serum Antithyroglobulin among patients in Kirkuk-Iraq ‎
Sabah Mohammed Salih, Wijdan Abdullameer Kamel, Mohammed Talat Abbas, Kasim Sakran Abass
Journal Of Advanced Pharmacy Education And Research.2021; 11(2): 57.     CrossRef
A nationwide study of patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance with a 10-year follow-up in South Korea
Ka-Won Kang, Ji Eun Song, Byung-Hyun Lee, Min Ji Jeon, Eun Sang Yu, Dae Sik Kim, Se Ryeon Lee, Hwa Jung Sung, Chul Won Choi, Yong Park, Byung Soo Kim
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Incidence and Mortality of Myocardial Infarction and Stroke in Patients with Hyperthyroidism: A Nationwide Cohort Study in Korea
Hyun Jung Kim, Taeuk Kang, Min Ji Kang, Hyeong Sik Ahn, Seo Young Sohn
Thyroid.2020; 30(7): 955.     CrossRef
Vitamin D supplementation does not prevent the recurrence of Graves’ disease
Yoon Young Cho, Yun Jae Chung
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Binding and Activity of Tetrabromobisphenol A Mono-Ether Structural Analogs to Thyroid Hormone Transport Proteins and Receptors
Xiao-Min Ren, Linlin Yao, Qiao Xue, Jianbo Shi, Qinghua Zhang, Pu Wang, Jianjie Fu, Aiqian Zhang, Guangbo Qu, Guibin Jiang
Environmental Health Perspectives.2020; 128(10): 107008.     CrossRef
Epidemiology of metabolic syndrome and its components in Chinese patients with a range of thyroid-stimulating hormone concentrations
Kun Tang, Qiao Zhang, Nian-chun Peng, Miao Zhang, Shu-jing Xu, Hong Li, Ying Hu, Chun-ju Xue, Li-xin Shi
Journal of International Medical Research.2020; 48(11): 030006052096687.     CrossRef
The Association of Overt and Subclinical Hyperthyroidism with the Risk of Cardiovascular Events and Cardiovascular Mortality: Meta-Analysis and Systematic Review of Cohort Studies
Seo Young Sohn, Eunyoung Lee, Min Kyung Lee, Jae Hyuk Lee
Endocrinology and Metabolism.2020; 35(4): 786.     CrossRef
Prevalence of Thyroid Disease in Patients Surgically Treated for Pituitary Disease
Kim, Cho, Ku, Jung, Moon, Kim, Shin, Kim, Lee
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(8): 1142.     CrossRef
Association of Thyroid-Stimulating Hormone and Thyroid Hormones with Cardiometabolic Risk Factors in Euthyroid Children and Adolescents Aged 10–18 Years: A Population-Based Study
Cheol Gyu Ma, Young Suk Shim
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Weight change is significantly associated with risk of thyroid cancer: A nationwide population-based cohort study
Hyemi Kwon, Kyung-Do Han, Cheol-Young Park
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Evaluation of the relationship of subclinical hypothyroidism with metabolic syndrome and its components in adolescents: a population-based study
Min-Kyung Lee, Yoo Mee Kim, Seo-Young Sohn, Jae-Hyuk Lee, Young Jun Won, Se Hwa Kim
Endocrine.2019; 65(3): 608.     CrossRef
Autoimmune thyroiditis and central serous chorioretinopathy may have a relation
Brijesh Takkar, Harsha Saxena, Anubha Rathi, Rekha Singh
Medical Hypotheses.2018; 121: 180.     CrossRef