Utility of the Visceral Adiposity Index and Hypertriglyceridemic Waist Phenotype for Predicting Incident Hypertension
Mohsen Janghorbani (Janghorbani M), Mohammad Reza Salamat (Salamat MR), Ashraf Aminorroaya (Aminorroaya A), Masoud Amini (Amini M)
Endocrinol Metab. 2017;32(2):221-229.   Published online 2017 May 19     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2017.32.2.221
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Visceral Adipose Index in Relation to Incidence of Hypertension in Chinese Adults: China Health and Nutrition Survey (CHNS)
Yong Xue, Qun Shen, Chang Li, Zijian Dai, Tingchao He
Nutrients.2020; 12(3): 805.     CrossRef
Visceral-to-Subcutaneous Abdominal Fat Ratio Is Associated with Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Liver Fibrosis
Chan-Hee Jung, Eun-Jung Rhee, Hyemi Kwon, Yoosoo Chang, Seungho Ryu, Won-Young Lee
Endocrinology and Metabolism.2020; 35(1): 165.     CrossRef
Severity of the metabolic syndrome as a predictor of prediabetes and type 2 diabetes in first degree relatives of type 2 diabetic patients: A 15-year prospective cohort study
Rokhsareh Meamar, Masoud Amini, Ashraf Aminorroaya, Maryam Nasri, Majid Abyar, Awat Feizi
World Journal of Diabetes.2020; 11(5): 202.     CrossRef
Association between Visceral Adiposity Index and hypertension among Chinese Adults: a nationwide cross-sectional study in the China Health and Nutrition Survey
Jing Yang, Hongxia Li, Lianhua Han, Lei Zhang, Yafeng Zhou
Blood Pressure Monitoring.2020; 25(5): 271.     CrossRef
Hypertriglyceridemic Waist Phenotype and Lipid Accumulation Product: Two Comprehensive Obese Indicators of Waist Circumference and Triglyceride to Predict Type 2 Diabetes Mellitus in Chinese Population
Minrui Xu, Mingtao Huang, Deren Qiang, Jianxin Gu, Yong Li, Yingzi Pan, Xingjuan Yao, Wenchao Xu, Yuan Tao, Yihong Zhou, Hongxia Ma, Ulrike Rothe
Journal of Diabetes Research.2020; 2020: 1.     CrossRef
Association of the hypertriglyceridemic waist phenotype and severity of acute pancreatitis
Yanbing Ding, Min Zhang, Lisheng Wang, Tao Yin, Ningzhi Wang, Jian Wu, Jiehua Zhi, Weiwei Chen, Keyan Wu, Weijuan Gong, Weiming Xiao, Zhenglei Xu, Guotao Lu
Lipids in Health and Disease.2019;[Epub]     CrossRef
Association between the Hypertriglyceridemic Waist Phenotype and Prediabetes in Chinese Adults Aged 40 Years and Older
Kun Zhao, Shan-Shan Yang, Hai-Bin Wang, Kang Chen, Zhao-Hui Lu, Yi-Ming Mu
Journal of Diabetes Research.2018; 2018: 1.     CrossRef
Sex-specific relationship between visceral fat index and dyslipidemia in Chinese rural adults: The Henan Rural Cohort Study
Zhongyan Tian, Yuqian Li, Zhenxing Mao, Songcheng Yu, Yanhua Wang, Xiaotian Liu, Runqi Tu, Haiqing Zhang, Xinling Qian, Xia Zhang, Lulu Zhang, Jingzhi Zhao, Lei Yin, Chongjian Wang
Preventive Medicine.2018; 116: 104.     CrossRef
Response: Utility of the Visceral Adiposity Index and Hypertriglyceridemic Waist Phenotype for Predicting Incident Hypertension (Endocrinol Metab 2017;32:221-9, Mohsen Janghorbani et al.)
Mohsen Janghorbani
Endocrinology and Metabolism.2017; 32(4): 485.     CrossRef
Letter: Utility of the Visceral Adiposity Index and Hypertriglyceridemic Waist Phenotype for Predicting Incident Hypertension (Endocrinol Metab 2017;32:221-9, Mohsen Janghorbani et al.)
Eun-Jung Rhee
Endocrinology and Metabolism.2017; 32(3): 396.     CrossRef