Diagnostic Role of Captopril Challenge Test in Korean Subjects with High Aldosterone-to-Renin Ratios
Jung Hee Kim (Kim JH), Kyeong Seon Park (Park KS), A Ram Hong (Hong AR), Chan Soo Shin (Shin CS), Seong Yeon Kim (Kim SY), Sang Wan Kim (Kim SW)
Endocrinol Metab. 2016;31(2):277-283.   Published online 2016 May 13     DOI: https://doi.org/10.3803/EnM.2016.31.2.277
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Performance of Confirmatory Tests for Diagnosing Primary Aldosteronism: a Systematic Review and Meta-Analysis
Alexander A. Leung, Christopher J. Symonds, Gregory L. Hundemer, Paul E. Ronksley, Diane L. Lorenzetti, Janice L. Pasieka, Adrian Harvey, Gregory A. Kline
Hypertension.2022; 79(8): 1835.     CrossRef
Baseline Plasma Aldosterone Level and Renin Activity Allowing Omission of Confirmatory Testing in Primary Aldosteronism
Junji Kawashima, Eiichi Araki, Mitsuhide Naruse, Isao Kurihara, Katsutoshi Takahashi, Kouichi Tamura, Hiroki Kobayashi, Shintaro Okamura, Shozo Miyauchi, Koichi Yamamoto, Shoichiro Izawa, Tomoko Suzuki, Akiyo Tanabe
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2020; 105(5): e1990.     CrossRef
The number of positive confirmatory tests is associated with the clinical presentation and incidence of cardiovascular and cerebrovascular events in primary aldosteronism
Aya Saiki, Daisuke Tamada, Reiko Hayashi, Kosuke Mukai, Tetsuhiro Kitamura, Mitsuyoshi Takahara, Michio Otsuki, Iichiro Shimomura
Hypertension Research.2019; 42(8): 1186.     CrossRef
The characteristics of captopril challenge test–positive patients using various criteria
Satoshi Kidoguchi, Naoki Sugano, Naomi Hayashi-Ishikawa, Norihiko Morisawa, Goro Tokudome, Takashi Yokoo
Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System.2019; 20(3): 147032031987089.     CrossRef
Confirmatory tests for the diagnosis of primary aldosteronism: A systematic review and meta‐analysis
Sicen Wu, Jun Yang, Jinbo Hu, Ying Song, Wenwen He, Shumin Yang, Rong Luo, Qifu Li
Clinical Endocrinology.2019; 90(5): 641.     CrossRef
The captopril challenge test for diagnosing primary Aldosteronism in a Chinese population
Ke-ying Zhu, Yan Zhang, Wen-jing Zhang, Hong-yun Li, Wen-huan Feng, Da-long Zhu, Ping Li
BMC Endocrine Disorders.2019;[Epub]     CrossRef
Confirmatory Tests for the Diagnosis of Primary Aldosteronism
Ying Song, Shumin Yang, Wenwen He, Jinbo Hu, Qingfeng Cheng, Yue Wang, Ting Luo, Linqiang Ma, Qianna Zhen, Suhua Zhang, Mei Mei, Zhihong Wang, Hua Qing, Dennis Bruemmer, Bin Peng, Qifu Li
Hypertension.2018; 71(1): 118.     CrossRef
Evaluation of the Saline Infusion Test and the Captopril Challenge Test in Chinese Patients With Primary Aldosteronism
Xiao Meng, Yanyan Li, Xiaohao Wang, Jianwei Li, Yuping Liu, Yerong Yu
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2018; 103(3): 853.     CrossRef
Articles inEndocrinology and Metabolismin 2016
Won-Young Lee
Endocrinology and Metabolism.2017; 32(1): 62.     CrossRef
Optimal follow-up strategies for adrenal incidentalomas: reappraisal of the 2016 ESE-ENSAT guidelines in real clinical practice
A Ram Hong, Jung Hee Kim, Kyeong Seon Park, Kyong Young Kim, Ji Hyun Lee, Sung Hye Kong, Seo Young Lee, Chan Soo Shin, Sang Wan Kim, Seong Yeon Kim
European Journal of Endocrinology.2017; 177(6): 475.     CrossRef
Agkihpin, a novel SVTLE from Gloydius halys Pallas, promotes platelet aggregation in vitro and inhibits thrombus formation in vivo in murine models of thrombosis
Huiqiong Xie, Miao Huang, Qiping Hu, Kejian Sun, Huayu Wu, Wei Shu, Xiaolong Li, Ling Fang
Toxicon.2016; 122: 78.     CrossRef